DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Exekuce nemovitosti‚ Dražby nemovitostí

Výkup nemovitostí za hotové

Mobil:  775 400 516  volejte od 6:00 do 23:00 hodin.

Výkup nemovitostí za hotové.

Nevadí nám vyplácení dluhů, exekucí a dražeb!

Potřebujete rychle prodat svoji nemovitost?                                                                         

Vykupujeme až do 80% tržní hodnoty nemovitosti.                                                     

Jsme schopni financovat do 48 hodin.                                                                              

Výkupy provádíme po celé ČR.                                                                                           

Nikam nemusíte jezdit, my přijedeme za vámi.

Nechcete čekat, až se nemovitost prodá klasickým způsobem? 

Máte na nemovitosti exekuci a chcete řešit tuto tíživou situaci prodejem nemovitosti?

ták se nám ozvěte.    

 

 User-agent: *
Allow: /

 

Výkup nemovitostí za hotové. Naše společnost nabízí svým stávajícím či budoucím klientům přímý výkup nemovitostí, kdy hlavním kritériem pro stanovení kupní ceny je tržní odhad nemovitosti. Po osobní prohlídce předmětných nemovitostí připraví pracovníci naší společnosti kompletní dokumentaci, která je poté předložena vedení společnosti. Na základě těchto informací rozhodne naše společnost nejpozději do 2 pracovních dnů zda, jakým způsobem a za jakou cenu je naše společnost ochotna dané nemovitosti vykoupit. V případě vzájemné shody je možné přistoupit k podpisu kupních smluv, popř. dalších dokumentů.

Vykupujeme rodinné domy, byty, chaty, chalupy, stavební pozemky. Koupíme Vaši nemovitost rychle a bez zbytečných průtahů.

Pomůžeme Vám při výmazu exekuce a zástavního práva na nemovitosti z vlastních zdrojů.

    

User-agent: *
Allow: /

Slovník pojmů, dražba a exekuce nemovitosti


Dražba

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.
Navrhovatel

Osoba, která navrhuje provedení dražby.
Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.
Licitátor

Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.
Dražební vyhláška

Dražení vyhláškou vyhlásí dražebník konání dražby a následující:
jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
je-li dražba opakovaná či nikoli
kdo je dražebníkem
místo, datum a čas zahájení dražby
označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
popis stavu
odhadní nebo zjištěnou cenu
nejnižší podání (vyvolávací cenu)
minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení
způsob složení ceny dosažené vydražením
datum a čas konání prohlídek
u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Dražební jistota

Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30% z vyvolávací ceny a částku 1.500.000,- Kč zvýšenou o 10% z částky přesahující 5.000.000,- Kč.
Nejnižší podání

Nejnižší podání = vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání:
u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávycí cenu)
u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbu

Pohledávka

Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.
Předmět dražby

Předmětem dražby je dražená věc.
Úhrada ceny dosažené vydražením

Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:

U dražby dobrovolné
není-li tato cena vyšší než 200 000.- Kč ihned po skončení dražby
ne-li tato cena vyšší než 500 000.- do 3 měsíců od skončení dražby

U dražby nedobrovolné
do 10 dnů od skončení dražby
je-li cena vyšší než 5 000 000.- Kč 30 dnů od skončení dražby. Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řečeny v dražební vyhlášce.

Účastník dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání stává se vydražitelem.
Vydražitel

Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.

Dobrovolná / nedobrovolná dražba
Dobrovolná dražba
je prováděná na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit - likvidátor a správce konkursní podstaty. U této dražby je možnost snížení vyvolávací ceny (nejnižšího podání). Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Pokud cena dosažená vydražením není výšší než 200.000,- Kč, pak je vydražitel povinen ji uhradit po skončení dražby. V případě, že vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.
Nedobrovolná dražba
se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby. V případě, že je dosažená cena vyšší než 5.000.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.

Opakovaná dražba

Opakovaná dražba se provádí tehdy, pokud předmět nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem.
Zmaření dražby

Důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.
Společná dražba

Jde-li o dražbu movitostých věcí a vyvolávací cena u žádné z nich nepřesahuje 1.000.000 Kč, lze je vydražit ve společné dražbě každou zvlášť. Dražebník vždy určí pořadí, ve kterém se budou věci dražit.
Upuštění od dražby

Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:
na základě písemné žádosti vlastníka
je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
je-li smlouva o provedení dražby neplatná
došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:
na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
na základě písemné žádosti navrhovatele
je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
je-li smlouva o provedení dražby neplatná
došlo-li ke střetu dražeb
na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Vrácení dražební jistoty a listin

Pokud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní zaruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu ,bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebík ji uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby (toto neplatí v případě, že předmět dražby podléhá zkáze). Dražební vyhlášku se všemi dodatky je dražebník povinen vyvěsit před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu, kde se dražba koná.
Nabytí vlastnictví

Pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Jde-li o podnik, přechází na vydražitele i všechna práva a závazky. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.
Předání předmětu

Jde-li o nemovitost, podnik, nebo jeho oranizační složku, předá bývalý vlastníkpředmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele. Dražebník na místě sepíše protokol o předání ve ktrém uvede:
bývalého vlastníka
dražebníka
vydražitele
předmět dražby
popis
práva a závazky, které na předmětu váznou Při předání přechází nebezpečí škody na předmětu a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby z navrhovatele na vydražitele. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím, pak nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu on.

Na co si dát pozor

Věcná břemena a předkupní práva

Předmět dražby může být zatížen tzv. věcným břemenem. Práva těchto osob zůstávají přechodem vlastnictví v důsledku dražby nedotčena. Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo.
Zmařená dražba

Pokud vydražitel zmaří dražbu například nedoplacením ceny dosažené vydražením, pak mu dražební jistota propadá.

Slovnik pojmu, exekuce nemovitosti

User-agent: *
Allow: /

Exekuce - Proces, při kterém pověřená osoba (exekutor) zajistí výkon určité práva, nejčastěji se jedná o vymáhání dlužných peněz.

Exekuce - Nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou exekučním titulem.

Exekuční řízení - exekuční řízení je celý proces, který zahrnuje exekuci samotnou. Jeho součástí je samozřejmě také prvotní návrh na nařízení exekuce, který je podán vždy oprávněným buď exekutorovi nebo exekučnímu soudu. V dnešní praxi je nejběžnější, že si oprávněný nejprve najme exekutora, který za něj návrh na nařízení exekuce sestaví a klient jej pak pouze podepíše.

Exekuční titul - Je vykonatelné rozhodnutí, které může být ustaveno různými správními orgány.

Exekutor - Fyzická osoba, kterou stát pověřil vykonáváním exekutorského úřadu.

Exekutor - Exekutorem se může stát pouze osoba bezúhonná, s úplným právnickým vzděláním, tříletou právnickou praxí a složenou exekutorskou zkouškou. Pro tyto funkci je třeba splnit ještě několik dílčích podmínek, následně je exekutor jmenován do funkce ministrem spravedlnosti ČR. Úkolem exekutora je řídit exekuční řízení. V zájmu oprávněného v souladu s platnými zákony. Při výkonu funkce vystupuje exekutor jako veřejný činitel včetně pravomocí s tím souvisejících.

Existenční minimum - Minimální hranice příjmů nutná pro přežití.

Tři exekuční pojmy:

Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou specifikovány v zákoně 120/2001 Sb. Jde o odměnu soudního exekutora, která je závislá na výši vymáhané částky, a vlastní náklady při provádění exekuce. Náklady exekuce platí povinný – dlužník.

Exekuční titul

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem. Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; exekutorský zápis; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; rozhodčí nález; rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení; jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon.
Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu).

Návrh na nařízení exekuce

Exekuční řízení se zahajuje na základě podaného návrhu na nařízení exekuce Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce buďto sám nebo prostřednictvím svého právního nebo zákonného zástupce (advokáta, obecného zmocněnce nebo osoby oprávněné za něj jednat) nebo prostřednictvím exekutora. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti.

 User-agent: *
Allow: /

Slovník pojmů

Dražba nemovitosti

K dražbě nemovitosti přistoupí soudní exekutor v případě, kdy ostatní způsoby exekuce nejsou dostatečně účinné. Aktuální nemovitosti dražené soudním exekutorem. jsou najdete na v sekci dražby.

Dražební jednání

Dražební jednání nařizuje soudní exekutor usnesením o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláškou), ve kterém mimo jiné určí výslednou cenu dražené nemovitosti, nejnižší podání a výši a způsob úhrady dražební jistoty. Více o průběhu exekuční dražby se dozvíte na internetových stránkách soudního exekutora v sekci informace.

Exekuce

Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn podle zákona č.120/2001Sb. soudním exekutorem. Exekuci lze vést více nebo všemi způsoby současně, v současné době jde o jasně nejefektivnější způsob nuceného výkonu soudních rozhodnutí.

Exekuční příkaz

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Proti exekučnímu příkazu není přípustné odvolání. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Exekuční titul

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem. Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; exekutorský zápis; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; rozhodčí nález; rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení; jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon.
Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu).

Exekutorská komora

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky.

Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou specifikovány v zákoně 120/2001 Sb. Jde o odměnu soudního exekutora, která je závislá na výši vymáhané částky, a vlastní náklady při provádění exekuce. Náklady exekuce platí povinný – dlužník.

Návrh na nařízení exekuce

Exekuční řízení se zahajuje na základě podaného návrhu na nařízení exekuce Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce buďto sám nebo prostřednictvím svého právního nebo zákonného zástupce (advokáta, obecného zmocněnce nebo osoby oprávněné za něj jednat) nebo prostřednictvím exekutora. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti.

User-agent: *
Allow: /

                                                                                              

Naši partneři: SMS ZDARMA, SMS zdarma do všech sítí Hokej online, Fotbal živě, Tenis live, Tv online CZIN.eu Český toplist nejlepších stránek PageRank rejstřík firem PRAHA-3.INFORMUJI.cz TopSites.cz Katalog ikon a webů Toplink - katalog odkazů

Veškeré instalatérské práce Zemní práce strojem JCB CZIN.eu Online firmy - vyhledávač, seznam stránek ZONA.CZ klikni.cz Katalog  zaměřený na Internetový obchod a Nákup online - Bezva Portál Internetový katalog a vyhledávač ZDROJ.cz - katalog odkazů Citysearch.cz Katalog firem - Hledej Český vyhledávač CENT.CZ jahoo Linkovník Príma internet Vyhledávač na internetu, katalog firem

hrací automaty zdarma, ruleta, Poker, blackjack, slot machine

hrací automaty zdarma - hrací automaty zdarma, ruleta, Poker, blackjack,Hrací automaty zdarma bez registrace

www.kachna.cz - zábava, humor, legrace... Katalog odkazů Internetový vyhledávač AHNE katalog Adresář Firem Alfa Elchron Vyhledávač Můj hledáček opendir BANNER Začátek - váš začátek na internetu Infofirmy.cz eFirmy.cz Dasi.cz Spřehledem ONCZ.NET Najdu vše na jednom místě - Najduvse.cz 100plus.cz www.Goog.cz najdu.net - vyhledávač a katalog na internetu Katalog odkazů aaa-katalog.cz stavařský rozcestník STAVIT Vše o počítačích Vokno - vyhledávací server s lokalizací místní i na mapách ČR od Geodézie ČS katalogfirem Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Katalog-Firem.Vyjimecny.cz Stavební katalog firem Katalog firem .: EM-LINKS :. Katalog Indicie Jehla.net Katalog stránek, vyhledávač finance-a-penize Občanské sdružení Píšťalka DJ PETR - Diskotéky, svatby, firemní párty VENTO – autobusová doprava Avido - autoškola Vše na nehty hrady a zámky České republiky politika s nadhledem Inzerce zdarma Zařizujeme dům - vše pro dům, zahradu a bydlení. Zpětné odkazy zdarma Avernus.cz - seznam českých a slovenských internetových stránek Masožravé rostliny neboli masožravky Home půjčka - nebankovní půjčky, vyplacení exekuce nemovitosti Jipra Infoportál Realt.cz, reality, bydlení, fotogalerie, inspirace půjčky se zástatou nemovitosti Kadeřnictví - pedikúra - masáže - Praha 6 Odtahová služba Praha, Plzeň, přeprava vozidel Výroba webových stránek Praha LDN - Praha 6 - Dejvice Účetnictví, daně, zakládání společností accace.eu - Váš partner pro střední a východní Evropu Reality NemoShop.cz - domy, pozemky a byty k prodeji i pronájmu - inzerce ZDARMA diet pills for women best colon cleanse consultants Free Girls Games Exekuce, Dražby,Výkup Nemovitostí Odkoupíme vaši nemovitost i zadluženou Exekuce, Dražby, Výkup nemovitostí Výkup nemovitostí za hotové půjčky, Exekuce, Dražby, Výkup nemovitostí Nabízíme možnost rychlého výkupu nemovitostí za hotové peníze. nevadí nám ani exekuce a dražby! Působíme po cele ČR půjčky nebankovní www.investicnizlato1.eu www.zlatoinvesticni1.eu www.live24sport.eu www.ziveprenosy.net Outsourcing Management Services, L.L.C. - Specializes in the management and administration of third-party outsourcing agreements. Googalit.com
Googalit.com is the best place to add your website for FREE Complete Guide to Infertility and Adoption
Shared Journey provides quality information about infertility, miscarriage, surrogacy, pregnancy after infertility, living child-free, and adoption. Katalog Zjistíme.cz Bondage Companion
Your Prague Hotels pristupovy system Predaj a montáž! Katalogwebů Linkbuilding katalog HBSHOP.cz - Zboží pro Vaši domácnost Svítidla a osvětlení Security Google.cz Seznam.cz Jyxo.cz Atlas Centrum.cz

LinuxLex - operační systém ZDARMA

ČR
Sestavuji aktuální kalendář ...