Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Exekuce nemovitosti‚ Dražby nemovitostí

Výkupy Nemovitostí

výkup nemovitostí za hotové

Tato služba je určena především těm, kteří se ocitli v tíživé situaci a nemají možnost čekat několik dní či týdnů na zprostředkování prodeje své nemovitosti. Cena vykupované nemovitosti se určuje podle mnoha faktorů (lokalita, typ domu, okolí, občanská vybavenost, stáří nemovitosti atd. - faktorů ovlivňujících cenu je opravdu mnoho). Veškeré výkupy jsou prováděny po pečlivém prověření vlastnických práva a závazků k objektu, pozemku, lokalitě.

Naše vyhody.

Vykupujeme až do 80% tržní hodnoty nemovitosti.                                                             Veškerý právní servis zdarma.                                                                                             Jsme schopni financovat do 48 hodin.                                                                                        V případě zájmu zájistíme náhradní bydlení.                                                                      Výkupy provádíme po celé ČR.                                                                                               Je to lepší řešení, než přijít o nemovitost v dražbě a nebo díky exekuci.                                       Nikam nemusíte jezdit, my přijedeme za vámi.

V případě zajmu napište nám.

User-agent: *
Allow: /

 

                                                                                               

                           Most of the file has been copied from http://en.wikipedia.org/robots.txt  

                                                                        

 

Vysvětlení základních pojmů               

Dražby

Další možnosti jak získat rychle maximum peněz z prodeje své nemovitosti je uspořádání veřejné dražby. Zajistíme Vám veškeré služby, které souvisejí s přípravou a realizací dobrovolných i nedobrovolných dražeb nemovitostí, včetně věcí movitých, podniků, pohledávek i cenných papírů.

 

Dražba


Dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.

Dražba dobrovolná


Dražba dobrovolná je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (nemovité, movité věci). Vlastníkem se rozumí i oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění vlastníkem podle zvláštního právního předpisu, na základě kterého je oprávněna předmět dražby zcizit. Navrhovatelem dražby tedy může být likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná


Je dražbou prováděnou na návrh dražebního věřitele, a to i v případě, že jeho pohledávka není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím. Dražebními věřiteli jsou podle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím.
Nejčetnějšími navrhovateli takovýchto dražeb jsou vyjma bank a hypotéčních ústavů též správcové daně (finanční úřady), správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

 

 Co je to byt?


Občanský zákoník nedefinuje pojem bytu, pouze v ustanovení § 118 odst. 2 řadí byt (společně s nebytovými prostory) k předmětu občanskoprávních vztahů.
S definicí pojmu byt se lze v současné době setkat ve dvou právních předpisech. Je to především v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, kde je byt definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení (§ 7 písm. b).
Druhým ze zmiňovaných předpisů je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny (§ 3 písm. l).


Družstevní byt


Základním rozdílem oproti bytu v osobní vlastnictví je že vlastníkem bytu je bytové družstvo a klient vlastní členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, zejména pak právo nájmu družstevního bytu. Tato práva a povinnosti klient převádí nebo nabývá jakožto úplatný převod členských práv a povinností. Tento byt nelze zastavit ani s ní ručit v peněžním ústavu, proto při koupi družstevního bytu, respektive členských práva povinností k tomuto bytu je nutné dát do zástavy jinou nemovitostí.


Byt v osobním vlastnictví


Každý byt má svého přímého vlastníka, který je zapsán na listu vlastnictví. K bytu také náleží podíl na společných částech domu a pozemku. Takovouto nemovitostí v osobním vlastnictví lze ručit na hypoteční úvěry a jiné půjčky. Byty a další nemovitosti v osobním vlastnictví se převádějí kupní smlouvou, směnnou smlouvou nebo darovací smlouvou.
 

Rodinný dům


Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.


Bytový dům


Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
 

Katastr nemovitostí


Soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.


Pozemek


Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.


Stavební pozemek


Stavebním pozemkem je míněn pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu "zastavěná plocha a nádvoří", dále pozemek různého druhu, avšak určený územně plánovací dokumentací obce nebo vydaným územním rozhodnutím k zastavění a pozemek skutečně zastavěný bez ohledu na jeho stav evidovaný v katastru nemovitostí.


Pozemky ve zjednodušené evidenci KN


Pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučeny do většího půdního celku.
 

Parcela

 
Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

Hypotéka

 
Střednědobý až dlouhodobý úvěr, jehož účelem je investice do nemovitosti.
 

Úschova peněz

 
Nákup či prodej nemovitosti je finančně komplikovaná a do značné míry i riskantní operace. Kupující se vlastníkem domu či bytu stává až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Ten má ze zákona na zápis vlastnického práva lhůtu třicet dní. V Praze se doba zápisu zpravidla protáhne na několik měsíců. Pokud by katastr vklad nového vlastnického práva nezapsal a kupující už prodávajícímu předal peníze, mohl by se zájemce o nemovitost dostat do problémů, jak zaplacené peníze dostat zpět. Kdyby prodávající nespolupracoval, mohl by se kupující obrátit na soud, ale to je při rychlosti řešení soudních sporů poměrně zdlouhavý proces. Podobným případům lze snadno zabránit. Jednoduchým nástrojem, kterým lze provést transakci, při níž nedochází k okamžité účinnosti smluv, je úschova peněz u třetí osoby tj. advokáta nebo notáře. Lze ji využít nejen při obchodu s nemovitostmi, ale také při převodu práv k družstevnímu bytu, převodu obchodního podílu či v dědickém řízení. Při úschově peněz složí jedna strana (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran. K účtu má přístup dle smlouvy pouze třetí, tedy nezávislá osoba. Úschovu peněz poskytují pro fyzické osoby a podnikatele notáři, advokáti a výjimečně i exekutorské úřady.

Stavební spoření

 
Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Dražba

 
Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.

Exekuce

Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.

Budoucí kupní smlouva

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují kdy a za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.

Katastrální mapa

Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu.
 

List vlastnictví

 
Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedeným nemovitostem, případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.

Návrh na vklad

Žádost účastníka smlouvy o provedení změn v evidenci Katastrálního úřadu.

Tržní odhad ceny nemovitosti

 
stanovení hodnoty nemovitosti na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek (odhad) vyhotovuje odhadce určený bankou. Cena uvedená ve znaleckém posudku je podkladem pro uzavření úvěru.

Vyhláškový odhad ceny nemovitosti

Ceny se stanovují podle vyhlášky Ministerstva financí ČR nebo podle prodejnosti, tedy ceny obvyklé.

Oceňování nemovitostí je v těchto případech
 

Při vypořádání, kdy nemovitost vlastní jeden z manželů, se oceňuje výše vložených společných prostředků za manželství. Zde není důležité o kolik se nemovitost zhodnotila či znehodnotila, ale kolik prostředků ze společného jmění manželů bylo na nemovitost spotřebováno. V tomto případě je nutné prokazování pomocí patřičných dokladů. Při soudním vypořádání stanovuje soud znalce, který provede ocenění nemovitosti. Stav nemovitosti (stáří, opotřebení, provedení) se uvažuje k datu právní moci rozsudku o rozvodu manželství a ocenění se provádí k datu vypořádání a to stanovením návrhu ceny obvyklé. Tato oblast je poněkud složitější a vyžaduje individuální právní konzultaci.

Předkupní právo

Věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této osobě.

Společné jmění manželů

Vzniká uzavřením manželství, jedná se o majetek a závazky manželů nabytých v době trvání manželství.

Věcné břemeno


Omezení vlastníka nemovitosti uvedené na listu vlastnictví. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.
TOPlist
Naši partneři: SMS ZDARMA, SMS zdarma do všech sítí Hokej online, Fotbal živě, Tenis live, Tv online CZIN.eu Český toplist nejlepších stránek PageRank rejstřík firem PRAHA-3.INFORMUJI.cz TopSites.cz Katalog ikon a webů Toplink - katalog odkazů

Veškeré instalatérské práce Zemní práce strojem JCB CZIN.eu Online firmy - vyhledávač, seznam stránek ZONA.CZ klikni.cz Katalog  zaměřený na Internetový obchod a Nákup online - Bezva Portál Internetový katalog a vyhledávač ZDROJ.cz - katalog odkazů Citysearch.cz Katalog firem - Hledej Český vyhledávač CENT.CZ jahoo Linkovník Príma internet Vyhledávač na internetu, katalog firem

hrací automaty zdarma, ruleta, Poker, blackjack, slot machine

hrací automaty zdarma - hrací automaty zdarma, ruleta, Poker, blackjack,Hrací automaty zdarma bez registrace

www.kachna.cz - zábava, humor, legrace... Katalog odkazů Internetový vyhledávač AHNE katalog Adresář Firem Alfa Elchron Vyhledávač Můj hledáček opendir BANNER Začátek - váš začátek na internetu Infofirmy.cz eFirmy.cz Dasi.cz Spřehledem ONCZ.NET Najdu vše na jednom místě - Najduvse.cz 100plus.cz www.Goog.cz najdu.net - vyhledávač a katalog na internetu Katalog odkazů aaa-katalog.cz stavařský rozcestník STAVIT Vše o počítačích Vokno - vyhledávací server s lokalizací místní i na mapách ČR od Geodézie ČS katalogfirem Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Katalog-Firem.Vyjimecny.cz Stavební katalog firem Katalog firem .: EM-LINKS :. Katalog Indicie Jehla.net Katalog stránek, vyhledávač finance-a-penize Občanské sdružení Píšťalka DJ PETR - Diskotéky, svatby, firemní párty VENTO – autobusová doprava Avido - autoškola Vše na nehty hrady a zámky České republiky politika s nadhledem Inzerce zdarma Zařizujeme dům - vše pro dům, zahradu a bydlení. Zpětné odkazy zdarma Avernus.cz - seznam českých a slovenských internetových stránek Masožravé rostliny neboli masožravky Home půjčka - nebankovní půjčky, vyplacení exekuce nemovitosti Jipra Infoportál Realt.cz, reality, bydlení, fotogalerie, inspirace půjčky se zástatou nemovitosti Kadeřnictví - pedikúra - masáže - Praha 6 Odtahová služba Praha, Plzeň, přeprava vozidel Výroba webových stránek Praha LDN - Praha 6 - Dejvice Účetnictví, daně, zakládání společností accace.eu - Váš partner pro střední a východní Evropu Reality NemoShop.cz - domy, pozemky a byty k prodeji i pronájmu - inzerce ZDARMA diet pills for women best colon cleanse consultants Free Girls Games Exekuce, Dražby,Výkup Nemovitostí Odkoupíme vaši nemovitost i zadluženou Exekuce, Dražby, Výkup nemovitostí Výkup nemovitostí za hotové půjčky, Exekuce, Dražby, Výkup nemovitostí Nabízíme možnost rychlého výkupu nemovitostí za hotové peníze. nevadí nám ani exekuce a dražby! Působíme po cele ČR půjčky nebankovní www.investicnizlato1.eu www.zlatoinvesticni1.eu www.live24sport.eu www.ziveprenosy.net Outsourcing Management Services, L.L.C. - Specializes in the management and administration of third-party outsourcing agreements. Googalit.com
Googalit.com is the best place to add your website for FREE Complete Guide to Infertility and Adoption
Shared Journey provides quality information about infertility, miscarriage, surrogacy, pregnancy after infertility, living child-free, and adoption. Katalog Zjistíme.cz Bondage Companion
Your Prague Hotels pristupovy system Predaj a montáž! Katalogwebů Linkbuilding katalog HBSHOP.cz - Zboží pro Vaši domácnost Svítidla a osvětlení Security Google.cz Seznam.cz Jyxo.cz Atlas Centrum.cz

LinuxLex - operační systém ZDARMA

ČR
Sestavuji aktuální kalendář ...